Som følge af Covid-19 er der indført begrænsninger på antallet af deltagere i salen på Damgårdshave således at der kun må være 50 personer.

Disse skal sidde med front mod tavlen/lærredet (dvs kun på den ene side af bordet hvor der sidder 3 personer samt 1 for bordenden).

Disse regler gælder indtil videre og betyder samtidig, at tilmelding til arrangementet er en forudsætning for deltagelse.

Tilmelding kan ske til:
- telefon 4364 1353 eller 2966 4164
- eller via mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Nye medlemmer der indmeldes vil fra dags dato og så længe lager haves modtage Albertslund i tusinde år og Trap Danmark Albertslund Kommune.


DSCN3841a

Albertslund Lokalhistoriske Forenings dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Albertslund Lokalhistoriske Forening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Albertslund Lokalhistoriske Forening

Adresse: Egelundsvej 7, 2620 Albertslund

CVR: 29895228

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Website: www. albertslundlokalhistoriskeforening.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger[1]:

1)   Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse op evt. e-mailadresse.

Formålene:

1)   Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning samt udsendelse af materiale (Halvårsprogrammer, Glimt fra Albertslunds Historie m.m.)

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Foreningen medlemsliste offentliggøres ikke på foreningens hjemmeside og endvidere giver foreningen ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.  

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

De indsamlede data opbevares hos foreningens kasserer. Ældre data dog på foreningens arkiv.

Medlemmer:

 • Ved udmeldelse af foreningen slettes alle de indsamlede data.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

Vedtaget i maj 2018.

Bestyrelsen.

 

 

Albertslund Lokalhistoriske Forening blev stiftet den 8. april 1991.lokalhist hane

Foreningen har til formål, at fungere som støtteforening for Lokalhistorisk Samling Albertslund, samt at udbrede kendskabet til Albertslunds historie eksempelvis via foredrag og trykte udgivelser.

De fleste af foreningens arrangementer afholdes på Aktivitetscenter Damgårdshave, Damgårdsvej 12, 2620 Albertslund.

Medlemskab af foreningen koster 150 kr. (2019) og dækker husstanden.

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer. Se bestyrelsen her.

Se foreningens vedtægter her.

 

Gå til toppen